Telefon: +36-30-282-0487
E-mail: info@egyszeregy.com

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A vállalkozásoknak december 20-ig feltöltési kötelezettsége van, melynek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után.

adótanácsadás

 

 

Mit jelent a feltöltési kötelezettség:

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy az adóév utolsó hónap 20. napjára (naptári év szerint adózók esetében december 20.-ára) – tehát amikor már kellő pontossággal láthatók, megbecsülhetők a tárgyévi adatok – a vállalkozás megállapítja, hogy mennyi lesz a tényleges adókötelezettsége, és ezen adókötelezettséget csökkentve a tárgyévre már befizetett előlegek összegével, a különbözetet megfizeti. Az egyszerűsített vállalkozói adó kivételével a feltöltési kötelezettség csak akkor teljesül, ha a befizetéshez bevallás is kapcsolódik.

Kire nem vonatkozik a  társasági adófeltöltési kötelezettség:

–      arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot

–      MRP-re

–      közhasznú nonprofit gazdasági társaságra

–      vízitársulatra

–      alapítványra

–      közalapítványra

–      egyesületre,

–      köztestületre

–      egyházra

–      lakásszövetkezetre

–      közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézményre

–      önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra,

–      szociális szövetkezetre

–      iskolaszövetkezetre

Mely adónemeket kell feltölteni:

1. Társasági adó

A társasági adó feltöltési kötelezettséget a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése szabályozza. E szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Európai Uniós és/vagy költségvetési támogatás esetén a várható fizetendő adó adóalapjába nem számít bele a támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg.

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet I. fejezet 3/A/a) pontja alapján az adóév utolsó havi, negyedévi előleget – a Tao. tv. szerinti előleg kiegészítésre kötelezettek – az előleg kiegészítéssel egyidejűleg teljesítik.

A feltöltési kötelezettségnek megfelelő összeget egyúttal be is kell vallani a XX01 nyomtatványon. A társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezett adózónak ezen adóbevallást akkor is be kell nyújtania, ha nem keletkezett adóelőleg kiegészítési (fizetési) kötelezettsége, mivel az adóévi várható adó teljes összegét már teljes egészében megfizette az adóelőlegek esedékességi időpontjában, vagy az adóévben nem is keletkezik adófizetési kötelezettsége, mert az adó alapja negatív, ekkor a nullát kell írnia a bevallásban.

 2. Helyi iparűzési adó

A helyi adókról az 1990. évi C. törvény rendelkezik, a feltöltési kötelezettséget viszont nem a Htv, hanem az Art. 2. számú melléklet II/A. fejezet 2./c pontja szabályozza.

E szerint a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. Ehhez bevallási kötelezettség is kapcsolódik, az illetékes önkormányzat által közzétett nyomtatványon.

 3. Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló többször módosított 2002. évi XLIII. törvény 12. § (4) bekezdés szerint az adóalanynak az adóelőleget december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

A kiegészítési kötelezettség minden eva alanyra vonatkozik értékhatár nélkül, viszont nem kapcsolódik hozzá bevallási kötelezettség.

 4. Energiaellátók jövedelem adója

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alapján az adóalany az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallja és megfizeti a várható jövedelemadó 90 százalékát. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

Vigyázat, az a tény, hogy az energiaellátók jövedelemadója 90 %-os feltöltési kötelezettséget ír elő, és az Art. alapján az adóhatóság a feltöltés 90 %-os teljesítésének elmulasztása esetén szab ki mulasztási bírságot, nem értelmezhető úgy, hogy a mulasztási bírság határ ezen adónem tekintetében 81 %. Ezen adónem tekintetében is bírságol az adóhatóság, ha a várható adó 90 %-a december 20-áig nem kerül megfizetésre.

Az energiaellátók jövedelemadó kiegészítés összegét a XX01-es bevallásban kell bevallani.

 5. Hitelintézetek járadéka

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló többször módosított 2006. évi LIX. törvény 4. §-a alapján fizetendő hitelintézeti járadék várható összegére a törvény 6. § (3) bekezdése alapján feltöltési kötelezettség vonatkozik. Azaz az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig a hitelintézetnek a 4. § szerinti járadék várható összegének a már megfizetett járadékelőleggel csökkentett különbözetét meg kell fizetnie. E rendelkezés nem vonatkozik arra a hitelintézetre, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

A IV. negyedévi előleg fizetés határideje is december 20, függetlenül attól, hogy van-e feltöltési kötelezettsége a vállalkozásnak.

 

 

Share Button

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube